مشارکت در ساخت یعنی چه؟

شارکت در ساخت نوعی قرارداد و توافق بین مالک یا مالکین با سازنده است که این توافق بر مبنای چندین پارامتر صورت میگیرد. لازم به توضیح است که گروه پیمانکاری بهنام حاج منوچهری فعالیتی در زمینه مشارکت در ساخت ندارد.

مشارکت در ساخت یعنی چه؟
مشارکت در ساخت یعنی چه؟

مشارکت در ساخت قراردادی است که در آن مالک یا مالکان ( زمین، ساختمان فرسوده و کلنگی ) ملک خود را در اختیار سازنده ( یا شرکا ) قرار می دهد. سازنده موظف به اجرای پروژه میباشد و بر طبق عرف منطقه یا ارزش ملک، ساختمان به نسبتی بین مالک و سازنده تقسیم میشود.

مزایای مشارکت در ساخت

گروه پیمانکاری بهنام حاج منوچهری فعالیتی در زمینه مشارکت در ساخت ندارد و این مطلب صرفا جهت آشنایی مخاطبین گرامی سایت تهیه شده است.